გადაზიდვის ღირებულების გამოთვლის სერვისი
ელექტრონულ ფორმატში საბუთების წარმოება
ინფორმაცია სატვირთო გადაზიდვების სერვისის მომხმარებლებისთვის
ვიდეო-ინსტრუქცია
საერთაშორისო სავაგონო გზავნილის გაფორმება

საერთაშორისო საკონტეინერო გზავნილის გაფორმება

საერთაშორისო ჯგუფური გზავნილის გაფორმება